Y,Zのピンインから始まる中国語単語

「Y」のピンインで始まる中国語単語

発音はカテゴリ別単語集ページで確認してください。

中国語拼音(ピンイン)日本語
牙齿ya2 chi3
亚洲ya4 zhou1アジア
演讲yan3 jiang3講演する
眼睛yan3 jing
眼镜yan3 jing4メガネ
眼泪yan3 lei4
阳光yang2 guang1太陽の光
yao1
yao4~しなければいけない
yao4欲しい
yao4~したい
yao4~のはず
爷爷ye2 ye(父方の)おじいさん
ye3~も
夜里ye4 li夜中
yi1
医生yi1 sheng1医者
一带yi2 dai4一帯
一定yi2 ding4きっと
一个小时yi2 ge xiao3 shi2一時間
一个星期yi2 ge xing1 qi1一週間
一个月yi2 ge yue4一ヶ月
一刻yi2 ke4十五分
一万yi2 wan410000
一下yi2 xia4ちょっと~
以后yi3 hou4以後
已经yi3 jing1すでに
以内yi3 nei4以内
以前yi3 qian2以前
以上yi3 shang4以上
以外yi3 wai4以外
以下yi3 xia4以下
椅子yi3 ziイス
一百yi4 bai3100
一般yi4 ban1一般
意大利Yi4 da4 li4イタリア
一点儿yi4 dianr3少し
一起yi4 qi3一緒に
一千yi4 qian11000
一天yi4 tian1一日
一直yi4 zhi2まっすぐ
因而yin1 er2それゆえ
阴天yin1 tian1くもり
因为yin1 weiなぜなら
银行yin2 hang2銀行
英国ying1 guo2イギリス
英语ying1 yu3英語
yong4使う
邮局you2 ju2郵便局
游泳you2 yong3泳ぐ
you3ある、持っている
有点儿you3 dianr3少し
有人吗you3 ren2 maごめんください
you4
yu2
雨衣yu3 yi1雨カッパ
yuan2元(お金の単位)
原则yuan2 ze2原則
圆珠笔yuan2 zhu1 bi3ボールペン
yuan3遠い
愿意yuan4 yi4(~したいと)思う
yue4
运动yun4 dong4運動
运动鞋yun4 dong4 xie2運動靴
运动员yun4 dong4 yuan2運動選手


「Z」のピンインで始まる中国語単語

発音はカテゴリ別単語集ページで確認してください。

中国語拼音(ピンイン)日本語
杂志za2 zhi4雑誌
zai4再び、再度
zai4ある、いる
再见zai4 jian4さようなら
咱们zan2 menわたしたち(聞き手を含む)
zang1不潔である
早上zao3 shang
早上好zao3 shang hao3おはよう
怎么样zen3 me yang4どうですか
怎样zen3 yang4どのように
炸饺子zha2 jiao3 zi揚げギョーザ
zhang1~枚
掌权zhang3 quan2権力を握る
招集zhao1 ji2召集する
zhao3探す
找到zhao3 dao4探し当てる
照片zhao4 pian4写真
这(这个)zhe4 (zhei4 ge)これ、それ
这里(这儿)zhe4 li (zher4)ここ
这个月zhei4 ge yue4今月
这些zhei4 xie1これら
zhen1本当に
zhi1~匹
知道zhi1 dao4わかる、知る
zhi3ただ~
制服zhi4 fu2制服
zhong1
中国zhong1 guo2中国
中国人zhong1 guo2 ren2中国人
中间zhong1 jian1中間
中文zhong1 wen2中国語
zhong4重い
zhu1
主人翁zhu3 ren2 weng1主人公
zhu4住む、泊る
专门zhuan1 men2専門
准备zhun3 bei4準備する
桌子zhuo1 zi
资料zi1 liao4資料
自己zi4 ji3自分
自行车zi4 xing2 che1自転車
zou3歩く、行く
足迹zu2 ji4足跡
足球zu2 qiu2サッカー
组织zu3 zhi1組織
zui3
最后zui4 hou4最後
醉酒zui4 jiu3酒に酔う
最新zui4xin1最新
昨天zuo2 tian1昨日
zuo3
左右zuo3 you4ぐらい
zuo4~する
做梦zuo4 meng4夢をみる