S,Tのピンインから始まる中国語単語

中国語の発音表記でピンイン「U」から始まる単語はありません。


 「S」のピンインで始まる中国語単語

発音はカテゴリ別単語集ページで確認してください。

中国語拼音(ピンイン)日本語
san1
沙发sha1 fa1ソファー
商店shang1 dian4商店
shang4
上班shang4 ban1出勤する
上个月shang4 ge yue4先月
上课shang4 ke4授業を受ける
上网shang4 wang3インターネットをする
上午shang4 wu3午前
上星期shang4 xing1 qi1先週
shao3少ない
she2
shei2
shen1深い
身体shen1 ti3身体
神经病shen2 jing1 bing4キチガイ
什么shen2 me
什么地方shen2 me di4 fangどこ
什么时候shen2 me shi2 hou4いつ
生气sheng1 qi4怒る
sheng4勝つ
狮子shi1 ziライオン
shi2
时间shi2 jian1時間
食堂shi2 tang2食堂
石头shi2 tou
实现shi2 xian4実現する
十字路口shi2 zi lu4 kou3十字路
shi4~です
shi4試す
是吗shi4 maそうですか
事情shi4 qing事情、ことがら
shou3
手表shou3 biao3腕時計
手表shou3 biao3腕時計
手机shou3 ji1携帯電話
首先shou3 xian1まず、最初に
手纸shou3 zhi3ちり紙
手指shou3 zhi3
受到shou4 dao4受ける
寿命shou4 ming4寿命
书包shu1 bao1カバン
蔬菜shu1 cai4野菜
书籍shu1 ji2書籍
书架shu1 jia4本棚
输血shu1 xue4輸血
赎价shu2 jia4贖いの代価
熟悉shu2 xi1熟知する
暑假shu3 jia4夏休み
属于shu3 yu2属する
数学shu4 xue2数学
shuai4かっこいい
shuang1~対(対になっているものを数える)
水果shui3 guo3果物
水饺子shui3 jiao3 zi水ギョーザ
水流shui3liu2水流
睡衣shui4 yi1パジャマ
shuo1言う、話す
说明shuo1 ming2説明する
司机si1 ji1運転手
死亡si3 wang2死ぬ
si4
su4素、もともとの
速度su4 du4速度
suan1酸っぱい
sui4
所以suo3 yi3それゆえ


 「T」のピンインで始まる中国語単語

発音はカテゴリ別単語集ページで確認してください。

中国語拼音(ピンイン)日本語
ta1
ta1彼女
ta1あれ、それ(物をさす)
他们ta1 men彼ら
tai4とても
太…了tai4 … le~すぎる
泰国Tai4 guo2タイ
太极拳tai4 ji2 quan2太極拳
tan2弾く
tang2砂糖
桃子tao2 zi
特别te4 bie2特別
ti1蹴る
体育馆ti3 yu4 guan3体育館
天气tian1 qi4天気
天气预报tian1 qi4 yu4 bao4天気予報
tian2甘い
tiao2~本(細いものを数える)
跳舞tiao4 wu3踊る
ting1聞く
通过tong1 guo4通る
tou2
头发tou2 fa髪の毛
图书馆tu2 shu1 guan3図書館
土豆tu3 dou4じゃがいも
tui1押す
tui3足(ももとスネ)
退休tui4 xiu1定年退職する
…头…tou2(方位詞)~のあたり