D,E,Fのピンインから始まる中国語単語

「D」のピンインで始まる中国語単語

発音はカテゴリ別単語集ページで確認してください。

中国語拼音(ピンイン)日本語
da2~ダース(12個組)
达到da2 dao4達成
da3打つ
大阪da4 ban3大阪
大概da4 gai4だいたい
大学da4 xue2大学
担心dan1 xin1心配する
单张dan1 zhang1パンフレット
dan4薄い
诞生dan4 sheng1誕生する
当然dang1 ran2当然
当中dang1 zhong1真ん中
de~の
德国de2 guo2ドイツ
deng3待つ
di4
弟弟di4 di
点心dian3 xinお菓子、軽食
电脑dian4 nao3パソコン
电视dian4 shi4テレビ
电影儿dian4 yingr3映画
diu1なくす
东京dong1 jing1東京
冬天dong1 tian1
东西dong1 xi
dong3わかる、理解する
dou1みんな
豆腐dou4 fu豆腐
读书du2 shu1読書をする
肚子du4 ziおなか
duan3短い
dui4そうです
dui4チーム
dui4~組(二つで一つのものを数える)
对不起dui4 bu qi3ごめんなさい
对面dui4 mian4向かい
duo1多い
多少duo1shaoいくつ(10以上)


「E」のピンインで始まる中国語単語

発音はカテゴリ別単語集ページで確認してください。

中国語拼音(ピンイン)日本語
俄罗斯E2 luo2 si1ロシア
ei1おい、ちょっと
儿童er2 tong2児童
儿子er2 zi息子
耳朵er3 duo
er4
二手er4 shou3中古


 「F」で始まる中国語単語

発音はカテゴリ別単語集ページで確認してください。

中国語ピンイン日本語
发生fa1 sheng1発生する
法国Fa3 guo2フランス
饭店fan4 dian4食堂、定食屋
房间fang2 jian1部屋
访问fang3 wen4訪問する
fang4はなす、入れる
非常fei1 chang2非常に
飞机fei1 ji1飛行機
非洲fei1 zhou1アフリカ
肥皂fei2 zao4石鹸
fen1
fen3
feng1~つ(手紙を数える)
夫妇fu1 fu4夫婦
符合fu2 he2一致する
福利fu2 li4福利
附近fu4 jin4付近
父母fu4 mu3
富翁fu4 weng1富豪
复杂fu4 za2複雑である
父子fu4 zi3父と子